Biedrības "Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija" statūti

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija” (turpmāk – Biedrība), tās saīsinājums ir LMPA. Tās nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Association of Marketing Professionals of Latvia” un saīsinājums AMPL.

2. Biedrības mērķi

2.1 Biedrības mērķis ir apvienot mārketinga nozares profesionāļus, pārstāvēt to profesionālās intereses, veicināt mārketinga nozares profesionāļu kvalifikācijas un darba kvalitātes paaugstināšanu, konkurētspēju kā vietējā tā arī starptautiskā apritē un veicināt nozares prestiža nostiprināšanu biznesa vidē.

2.2 Biedrības mērķu sasniegšanai galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. nodrošināt mārketinga profesionāļu profesionālās kvalifikācijas standartu noteikšanu, nepieciešamās apmācības un sertifikācijas veikšanu;
2.2.2. pārstāvēt mārketinga profesionāļu intereses valsts institūcijās un nevalstiskajā sektorā;
2.2.3. darboties kā Biedrības dalībnieku diskusiju forumam, veicinot profesionālās informācijas apmaiņu;
2.2.4. veikt mārketinga nozares profesiju mērķtiecīgu popularizēšanu, piesaistot masu medijus un izplatot informatīvo literatūru;
2.2.5. nodibināt un koordinēt sakarus ar ārvalstu nacionālajām un starptautiskajām mārketinga profesionāļu asociācijām;
2.2.6. organizēt un piedalīties izstādēs, kongresos, konferencēs un citos pasākumos;
2.2.7. veikt jebkuras citas likumīgas darbības Biedrības mērķu sasniegšanai.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1 Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kuras profesionālā darbība un profesionālā kvalifikācija ir tieši saistīta ar mārketinga jomu, kura atzīst un ievēro Biedrības statūtus un citus saistošos dokumentus
4.2 Biedrībai ir trīs veidu biedri – pilntiesīgie biedri, asociētie biedri un Goda biedri ar atšķirīgām tiesībām un pienākumiem, kas noteikti Statūtos.
4.3 Par Biedrības pilntiesīgo biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura atbalsta Biedrības darbības mērķus un principus, kura ir Biedrības saistošajos dokumentos paredzētā kārtībā apliecinājusi savu profesionālo kvalifikāciju un kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu
4.4 Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura atbalsta Biedrības darbības mērķus un principus, un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu. 
4.5 Par īpašiem nopelniem Biedrības mērķu sasniegšanas veicināšanā valde var piešķirt Goda biedra statusu Biedrības biedram vai citai rīcībspējīgai fiziskai personai.
4.6 Pieteicējs Biedrības valdei iesniedz noteiktas formas pieteikumu par iestāšanos Biedrībā. Pieteikuma formu un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.7 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Valdei lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8 Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru.
4.9 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.10 Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs:
4.10.1. kavējis biedra naudas maksājumus;
4.10.2. nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.10.3. nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.10.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un citos saistošajos dokumentos noteikto.
4.11 Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot regulāras (sistemātiskas) biedra darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai vai tās reputācijai.
4.12 Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1 Biedrības biedru pienākumi:
5.1.1. ievērot Biedrības Statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un citus saistošos dokumentus,
5.1.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.1.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, pildīt uzticētos pienākumus.
5.1.4. neveikt darbības, kas var kaitēt Biedrībai
5.2 Biedrības pilntiesīgajiem biedriem ir šādas tiesības:
5.2.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, tajā skaitā izmantot balsstiesības un tapt ievēlētiem Biedrības pārvaldes, profesionālajās un finanšu revīzijas institūcijās
5.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.2.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.3 Biedrības asociētajiem biedriem ir visi Biedrības pilntiesīgo biedru pienākumi un tiesības, izņemot balsstiesības un tiesības tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes, profesionālajās un finanšu revīzijas institūcijās.
5.4 Biedrības Goda biedriem ir visas Biedrības pilntiesīgo biedru tiesības un pienākumi, izņemot pienākumu maksāt biedra naudu.
5.5 Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedru struktūrvienības

6.1 Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās, profesionālās un citas struktūrvienības.
6.2 Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1 Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2 Biedru sapulce ir ekskluzīvi tiesīga lemt šādus jautājumus:
7.2.1. pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus;
7.2.2. ievēlēt Biedrības valdi un revidentu;
7.2.3. apstiprināt Biedrības darbības programmu, gada pārskatu;
7.2.4. apstiprināt Biedrības gada budžetu;
7.2.5. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības pārtraukšanu, Biedrības reorganizāciju vai likvidēšanu.
7.3 Pārējos jautājumus laikā starp Biedru sapulcēm ir tiesīga lemt un īstenot Biedrības valde.
7.4 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, pārstāvim pilnvaru piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodot rakstveidā.
7.5 Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.6 Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības pilntiesīgo biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.7 Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, rakstiski informējot biedrus.
7.8 Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz desmitā daļa no pilntiesīgajiem biedriem.
7.9 Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pilntiesīgei biedri.
7.10 Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības pārtraukšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1 Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem līdz septiņiem valdes locekļiem, kurus Biedru sapulce ievēl uz trim gadiem
8.2 Biedru sapulce ievēl trīs valdes kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par valdes locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem valdes locekļiem pārtrauc darbību Biedrības valdē. Valdes kandidātam kļūstot par valdes locekli, viņa pilnvaras tiek apstiprinātas ar valdes lēmumu.
8.3 Ja kāda no valdes locekļiem amatā stājas cita persona, tās pilnvaras ir līdz esošā sasaukuma valdes darbības laika beigām un izbeidzas vienlaikus ar sākotnēji ievēlēto valdes locekļu pilnvarām.
8.4 Biedru par valdes locekli var ievēlēt ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas.
8.5 Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.6 Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.7 Visiem valdes locekļiem ir Biedrības pārstāvības tiesības saskaņā ar valdes pieņemtiem lēmumiem

9. Revidents

9.1 Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
9.2 Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3 Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5 Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.